Dự án nhà máy xi măng Anh Sơn - Nghệ An

 Nhà máy xi măng Anh Sơn

Nhà máy xi măng Anh Sơn - Nghệ An, kiện hàng dài 15m nặng 96 tấn, ngày 26 tháng 12 năm 2010

Các bài viết khác
Lên đầu