Dự án vận chuyển tại cảng Sơn Dương - Công ty Formosa Hà Tĩnh

 Cảng Sơn Dương - Công ty Formosa Hà Tĩnh

Vận chuyển kiện 37m x 7m x 7.6m nặng khoảng 200 tấn/kiện tại cảng Sơn Dương - Công ty Formosa Hà Tĩnh

Các bài viết khác
Lên đầu